Monday, September 2, 2013

Mitzi and Rio

"Mitzi", 6x6, oil on panel, sold
"Rio", 6x6,  oil on panel, sold